Disclaimer en privacy statement

Op deze website vindt u algemene informatie over de Stichting Hulpactie Haarlem en over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij de stichting. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen over het al dan niet toekennen van subsidies zijn te allen tijde voorbehouden aan de Stichting Hulpactie Haarlem

Stichting Hulpactie Haarlem, gevestigd aan Bilderdijkstraat 6  te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hulpactie Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor aanvragen omtrent giften voor zover het persoonsgegevens betreft

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hulpactie Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het kunnen beoordelen van aanvragen en het afhandelen van de giften, waaronder de uitbetaling.

– Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om te evalueren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hulpactie Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hulpactie Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de giften een bewaartermijn tot 2 maanden nadat deze zijn afgewikkeld, inclusief de evaluatie van het betreffende project.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hulpactie Haarlem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien wettelijk verplicht, een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Hulpactie Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hulpactie Haarlem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hulpactie Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hulpactiehaarlem@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Hulpactie Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hulpactie Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Mevrouw Henriette Maasen via hulpactiehaarlem@gmail.com